1. Navn

Stk. 1: Foreningens navn er ”Brancheforeningen for private referencenet i Danmark” (Referencenetforeningen)


2. Foreningens formål

Stk. 1: Foreningen formål er at fremme danske og internationale rammebetingelser for privatejede satellitbaserede (GNSS) referencenet i Danmark (herunder GNSS RTK-tjenester).

Stk. 2: At skabe synlighed og profilere branchen, dens medlemsvirksomheder og produkter såvel internt som eksternt.


3. Medlemskab

Stk. 1: Som medlem af Foreningen kan optages private virksomheder og organisationer som ejer eller varetager driften af et privat referencenet i Danmark.

Stk. 2: Medlemmerne overholder Foreningens vedtægter, modarbejder ikke Foreningens formål og interesser eller på anden måde bringer sig i modsætningsforhold til de interesser, Foreningens bestyrelse og/eller generalforsamling mener at burde varetage.

Stk. 3: Indmeldelse i Foreningen kan ske ved henvendelse til formanden.

Stk. 4: Medlemmet udpeger en medarbejder, der bindende repræsenterer virksomheden i Foreningen. Ny udpegelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 5: Medlemmerne forpligter sig til at overholde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning for informationsvirksomhed i Brancheforeninger.


4. Kontingent

Stk. 1: Til drift af Foreningens formål betales et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på den årlige ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2: Nye medlemmer betaler årskontingent uanset optagelsestidspunkt.

Stk. 3: Kontingentet gælder for perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 4: Opkrævning for det årlige medlemskontingent udstedes hvert år i starten af januar med seneste betalingsdato medio januar samme år. Hvis medlemskontingent ændres på årets generalforsamling sker efterregulering. 2

Stk. 5: Restance, der ikke betales efter fremsendelse af 1. og 2. rykker vil efterfølgende overgå til inkasso.

Stk. 6: Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af Foreningen forpligtes og berettiges alene Foreningen.


5. Udmeldelse

Stk. 1: En udmelding skal ske skriftligt til bestyrelsen, senest en måned før det nye årskontingent træder i kraft (1. januar). Udmeldingen effektueres herefter ved afslutningen af det indeværende kontingent-år.

Stk. 2: Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, udtræder det pågældende medlem af Foreningen.

Stk. 3: Ophører et medlem med sine aktiviteter evt. som følge af endelig konkurs, likvidation, eller lignende, betragtes dette som opsigelse af medlemskabet.


6. Eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis

 • medlemmet ikke overholder Foreningens vedtægter, modarbejder Foreningens formål og interesser eller på anden måde groft bringer sig i modsætningsforhold til de interesser, Foreningens bestyrelse og/eller generalforsamling mener at burde varetage
 • medlemmet undlader, trods 3 skriftlige rykkere, at betale de af Foreningen fastsatte ydelser – herunder kontingent.

Stk. 2: Beslutningen om eksklusionen af et medlem træffes af Bestyrelsen ved simpelt flertal. Bestyrelsens beslutning meddeles medlemmet skriftligt. Afgørelsen kan indankes og kræves behandlet på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der ved simpel flertalsbeslutning træffer endelig og bindende afgørelse. Indgivelse til generalforsamlingen har opsættende virkning på beslutningen om eksklusion.


7. Medlemmets forpligtelser ved udmelding eller eksklusion

Stk. 1: Uanset hvordan medlemskabet ophører  er det udtrædende medlem forpligtet til at betale kontingent og indfri andre økonomiske medlemsforpligtelser for det år, hvori medlemskabet ophører

 • har medlemmet intet krav på nogen del af foreningens formue eller krav på tilbagebetaling af kontingent eller indskud
 • bortfalder retten til anvendelse af Foreningens logo og øvrigt materiale
 • mister medlemmet sin stemmeret


8. Medlemsfortegnelse

Stk. 1: Ved sin indmeldelse giver medlemmet Foreningen ret til at udarbejde en fortegnelse over medlemmet, der behandles af Foreningens bestyrelse og kan offentliggøres på en hjemmeside for Forening. Ved henvendelse til bestyrelsen kan medlemmet blive frataget at optræde på den offentlige liste.

Stk. 2: Medlemsfortegnelsen indeholder oplysninger om virksomhedens navn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-mail og hjemmeside. Foreningen er i den forbindelse opmærksom på samt overholder de gældende databeskyttelsesregler.


9. Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Første gang i 2021.

Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. e-mail eller lignende kommunikation til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 4: Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

Stk. 5: Dagsorden inklusiv indkomne forslag samt bilag – udsendes senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 6: Stemmeretten på generalforsamlingen er fordelt ligeligt, således at hvert medlem, uanset virksomhedsstørrelse, har 1 stemme til afgivelse. Det er den af medlemmet udpegede repræsentant, jf. § 3, stk. 3, der er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Stk. 7: Et medlem er endvidere, ved skriftlig fuldmagt, berettiget til at lade sig repræsentere ved en i vedkommendes virksomhed ansat overordnet funktionær, eller af bestyrelsen som en helhed.

Stk. 8: Kun medlemmer, der har betalt sidst forfaldne kontingent har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen.

Stk. 9: Beslutninger truffet på generalforsamlingen kræver almindeligt flertal, medmindre andet er påkrævet af vedtægterne.

Stk. 10: Afstemning sker vha. simpel håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver en skriftlig afstemning.

Stk. 11: Generalforsamlingen, er uanset medlemsfremmødet, beslutningsdygtigt. 4

Stk. 12: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens / Bestyrelsens beretning, herunder påmindelse om overholdelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning for kommunikationsaktivitet i brancheforeninger.
 • Forelæggelse og godkendelse af sidste års reviderede årsregnskab
 • Beslutning om fravalg af revision jf. Erhvervsstyrelsens regler herom
 • Forelæggelse af budget
 • Behandling af indkomne emner / forslag
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 • Evt.


10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et i flertal i Bestyrelsen, eller hvis mindst 1 af Foreningens medlemmer har indgivet et skriftligt ønske herom motiveret med en dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og indeholde forslag til en dagsorden.

Stk. 2: På ekstraordinære generalforsamlinger, kan der kun træffes beslutninger om de emner, der har givet anledning til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.


11. Generalforsamlingsprotokol

Stk. 1: Af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger optages referat. Referatet, der underskrives af dirigenten og rundsendes til medlemmerne, har fuld beviskraft med hensyn til det på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling passerede.


12. Bestyrelsen

Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der er sammensat af mindst 3 og højest 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Ved første generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt mindst 1 medlem for 1 år. Dertil vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 5

Stk. 3: Udnævnelser til bestyrelsen er knyttet til den virksomhed, som den valgte person er ejer af, eller ansat i, hvorfor den kan overdrages til en anden person i den pågældende virksomhed, såfremt den valgte person ikke længere er ejer af, eller ansat i, denne. Suppleanten træder derfor kun ind i bestyrelsen, såfremt en medlemsvirksomhed ikke længere er medlem af Foreningen.

Stk. 4: På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen (inden 14 dage) vælges et forretningsudvalg bestående af formand og kasserer, der skal drive foreningens aktiviteter.

Stk. 5: Kun medlemmer af foreningen kan blive valgt til bestyrelsen.

Stk. 6: Opsiger den virksomhed, et givent bestyrelsesmedlem repræsenterer, sit medlemskab af foreningen, træder vedkommende ud af bestyrelsen.

Stk. 7: Skifter et bestyrelsesmedlem job til anden virksomhed, udtræder vedkommende af bestyrelsen.

Stk. 8: Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen, samt indgå aftale om brug af ekstern hjælp (konsulenter eller juridiske rådgivere) såfremt dette er nødvendigt.


13. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 2: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst 2 personer i fællesskab (formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem). Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3: Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 4: Kassereren er yderligere ansvarlig for at føre regnskab over samtlige af foreningens indtægter og udgifter i en sådan form at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses.


14. Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december.

Stk. 2: Det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten, at det er besluttet at fravælge revision og ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt. 6


15. Bestyrelsesmøder

Stk. 1: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og udfører det arbejde, der ikke ifølge lovene kræver afgørelse af en generalforsamling. Kun bestyrelsen kan beslutte, hvem der må udtale sig på foreningens vegne.

Stk. 2: Bestyrelsen mødes mindst 2 gange om året, og herefter så ofte som enten formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmøde skal dog varsles mindst 7 dage før.

Stk. 3: Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden pr. e-mail. Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller den han måtte bemyndige hertil.

Stk. 4: Bestyrelsesmøder kan ske helt eller delvist via videokommunikation eller ved telekommunikation.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7: Ved behandling af sager, der specielt vedrører et bestyrelsesmedlem eller vedkommendes virksomhed, deltager det pågældende bestyrelsesmedlem ikke.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, der behandles på bestyrelsesmøderne.

Stk. 9: Bestyrelsesprotokol – Af såvel ordinære som ekstraordinære bestyrelsesmøder optages referat. Referatet rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleant, har fuld beviskraft med hensyn til det på det ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøde passerede.


16. Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1: Forslag om ændringer af nærværende vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget eller foreningens opløsning.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer eller forslag om opløsning af foreningen skal være citeret i generalforsamlingsindkaldelsen.

Stk. 3: Opnår forslaget ikke kvalificeret majoritet, og opretholdes forslaget, indkaldes en ny generalforsamling senest 14 dage efter med det eller de pågældende forslag som eneste punkt(er) på dagsordenen. På denne generalforsamling vil forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal uden hensyn til, hvor mange af foreningens medlemmer, der er repræsenteret. 7

Stk. 4: Hvis generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, sørger bestyrelsen for en forholdsmæssige udlodning af Foreningens formue, hvorefter bestyrelsen ophører med at fungere.

Stk. 5: Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende beretning og regnskab.


17. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Disse vedtægter træder i kraft den 4. marts 2021